ادامه اعتراضات ضد نژاد پرستی در شهر پورتلند ایالت اورگان آمریکابرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.