بازگشت ترامپ به کاخ سفید پس از سفر آخر هفته به مجموعه گُلفش در ویرجینیابرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.