معترضان ضد نژادپرستی در پشت فَنس های تازه نصب شده اطراف کاخ سفیدبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.