بروکسل؛ در حاشیه عکس یادگاری سران کشورهای شرکت کننده در نشست ناتوبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.