نماینده روسیه در سازمان ملل در حلقه محاصره خبرنگاران پس از عدم تصویب قطعنامه پیشنهادی روسیه در محکومیت حمله 3 کشور غربی به سوریه - مقر سازمان ملل در نیویورکبرای ارائه نظر خود از بخش اعضاء وارد سایت شوید.