جستجو :

جیب پر پول بورس ما

جیب پر پول بورس ما بورس ٢۴ : ارزش معاملات بازار سهام در سال ١٣٩٩ از مرز ۵٠٠ هزار میلیارد تومان گذشت. این آمار زمانی معنای ...

کارنامه بورس؟؟

کارنامه بورس؟؟ قبول خرداد حدود ٩۴ درصد بازدهی در ۶٢ روز «دور دور» سهامداران خودرویی در خیابان بورس با کسب ١٧٠ درصد بازدهی سهامداران چه ...

تغییرات در «شیران»

تغییرات در «شیران» مشاری به کارگزاری صنعت و معدن رفت سید جواد احمدی از خدمات بندری آمد سید جواد احمدی مدیر عامل جدید «شیران» چهره ...