جستجو :

پول از بورس ترسیده!!

پول از بورس ترسیده!! بورس ٢۴ : بازار سهام هفته سختی را پشت سرگذاشت.نماگرهای بازار سرمایه در این هفته قرمز بود و البته در ...