جستجو :

دور بورس تهران در ١۵۵ روز

دور بورس تهران در ١۵۵ روز بازدهی ۵ ماهه بازار ۴٩ درصد سود خارق العاده سهامداران «چرم پوش» برابر با ٣٨٨ درصد!! روزهای شاد سهامداران کاغذ و زراعت این ...