جستجو :

انتصابات مهم در کیش

انتصابات مهم در کیش مصطفی خانزادی به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین داود ...