جستجو :

هیچ کس زیان نکرد !

هیچ کس زیان نکرد ! فروردین رویایی بورس ، حدود ١۴.۵ درصد سود میانگین سیمانی ها حدود ۵٠ درصد بازدهی دادند... بورس فروردین ٩٨ جایی بود که ...