جستجو :

سایپا : تکذیب می کنیم

سایپا : تکذیب می کنیم هرگونه افزایش قیمت را موضوع افزایش قیمت ها مربوط به گروه سایپا نبوده و به سایر خودروسازان باز می‌گردد...