جستجو :

چند خبر از تاصیکو

چند خبر از تاصیکو مدیرعامل : براساس مصوبات مجمع هلدینگ و شرکت های تابعه، افزایش سرمایه هلدینگ و ۵ شرکت تابعه در سال ...

سبز جامگان ماه هشتم

سبز جامگان ماه هشتم سهم ها و صنایعی که همچنان می تازند؟ صنایع چاپ ؛ وسائل ارتباطی و شکر پرتفوی سهامداران این صنایع تا ١۵ درصد ...