جستجو :

عرضه های بی فرجام

عرضه های بی فرجام بورس ٢۴ : بلوک ٧٠.۴٣ درصدی سرمایه گذاری امید که با نرخ ٩٣٢ تومان عرضه شده بود ، امروز معامله ...

بازار پرگردش شد

بازار پرگردش شد بورس ٢۴ : روزهای آخر زمستان بازار سهام با ترافیک عرضه های اولیه همراه شده است.فرابورس چهار عرضه اولیه دارد ...