بورس ٢۴ : مرکز پژوهش های مجلس درباره تولید انتظارات تورمی در بازار مسکن و عواقب بی توجهی به آن هشدار داد. این مرکز با انتشار تصویر رشد قیمت مسکن در تهران در ماه های اخیر، این رشد را نتیجه اثر شوک های ارزی در بازار مسکن به شکل تولید انتظارات تورمی عنوان کرد و خواستار سیاست گذاری مناسب برای جلوگیری از افت بیشتر قدرت خرید مسکن شد...

بورس 24 : مرکز پژوهش های مجلس درباره تولید انتظارات تورمی در بازار مسکن و عواقب بی توجهی به آن هشدار داد.

این مرکز با انتشار تصویر رشد قیمت مسکن در تهران در ماه های اخیر، این رشد را نتیجه اثر شوک های ارزی در بازار مسکن به شکل تولید انتظارات تورمی عنوان کرد و خواستار سیاست گذاری مناسب برای جلوگیری از افت بیشتر قدرت خرید مسکن شد.

گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در این باره برای نمایندگان تهیه کرده است تاکید می کند: تغییر مسیر نرخ تورم به عنوان شاخص بی ثباتی در بازار کالا و خدمات و نرخ رشد قیمت مسکن به عنوان نماینده بازار دارایی ها از ابتدای سال 1399 ، نیازمند تحلیل و تبیین است. اما نکته ای که در این بخش به آن اشاره می شود این است که جلوگیری از تداوم این روند و ممانعت از کاهش بیش از پیش قدرت خرید و رفاه خانوار، نیازمند اقداماتی در راستای کنترل نقدینگی و متغیرهای پیشران انتظارات تورمی است. روند صعودی نرخ ارز نیز به عنوان مهمترین متغیر مؤثر بر انتظارات تورمی نگرانی هایی در ارتباط با روند تورم در ماه های آتی ایجاد می کند.

این مرکز برای مهار بی ثباتی های قیمتی در بازار مسکن پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در کوتاه مدت و اجرای جدی تر پیمان سپاری با کمک ابزارهای بانکی و مالی را مطرح کرده است.