به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کربن ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ١٨٠ میلیارد تومان فروش داشت که ٣٨ میلیارد تومان متعلق به شهریور می باشد.