به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع فروش ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ شرکت کلر پارس حدود ١٢٩ میلیارد تومان می باشد که حدود ٢٧ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به فروش شهریور می باشد.