به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین سرمایه بانک ملت در گزارش تفسیری اعلام داشت، جمع درآمد های شرکت برای سال ١٣٩٩ حدود ۵٠۴ میلیارد تومان برآورد شده است که ۵۶ درصد در نیمه نخست سال تحقق یافته است. گفتنی است سود خالص شرکت برای سال جاری بالغ بر ۴۴۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است ، که ۵۵ درصد در ۶ماهه محقق شده است.