به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع فروش ١٢ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ شرکت سیمان کردستان حدود ٢١٣ میلیارد تومان می باشد که حدود ١٧ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به فروش شهریور می باشد.