به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان قاین در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ٨٠ میلیارد تومان فروش داشت که ١٨ میلیارد تومان متعلق به شهریور می باشد.