به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان شاهرود در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ١٨٠ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که ٣٧ میلیارد تومان متعلق به ماه شهریور می باشد.