به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع فروش ٩ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ شرکت گروه صنایع سیمان کرمان حدود ١٨٨ میلیارد تومان می باشد که حدود ٢۶ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به فروش شهریور می باشد.