به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان سپاهان در ١٢ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ۴٢٣ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که ٣٢ میلیارد تومان متعلق به ماه شهریور می باشد.