بورس ٢۴ : روز چهارشنبه نهم مهر ماه بیش از ١٣ هزار میلیارد تومان داد و ستد در بازار انجام شد که ۶۵ درصد از آن ها توسط حقیقی ها و ٣۵ درصد به وسیله حقوقی ها بود. در بخش خرید بیش از ٧٠ درصد به وسیله حقیقی ها و کمتر از ٣٠ درصد توسط حقوقی ها صورت گرفت. سهامداران خرد حدود ٨۶ درصد از فروش های روز چهارشنبه را رقم زدند و حقوقی ها تنها ١۴ درصد از فروش ها را انجام دادند.