به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع سیمان دشتستان در ١٢ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ٢١۵ میلیارد تومان فروش داشت که ٢١ میلیارد تومان متعلق به شهریور می باشد.