به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در شش ماه نخست سال ١٣٩٩ به حدود ۴٣٢٩ میلیارد تومان رسید. این شرکت در شهریور ماه بیشترین میزان درآمد را در مقایسه با ۵ ماه قبل از آن داشت.