به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش ذوب آهن اصفهان در ۶ ماه نخست سال ١٣٩٩ با رشد عالی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ٧۵۶۶ میلیارد تومان رسید.