به گزارش بورس ٢۴، شرکت ماشین سازی نیرومحرکه از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به بازار پایه فرابورس ایران منتقل شد.