بورس ٢۴ : در بازار روز سه شنبه ٨ مهر ماه به رغم این که در مرحله پیش گشایش فشار فروش زیادی بر بسیاری از سهم ها وارد شده بود اما در میانه بازار بخش قابل توجهی از صف ها جمع آوری شد و در پایان ارزش معاملات از ١٣ هزار و ۴١۵ میلیارد تومان نیز فراتر رفت که در قیاس با روز قبل با جهش تقریبی دو نیم برابری همراه بود. در بازار امروز بیشترین ارزش معاملات به سهم های فولاد، فملی، پترول، خودرو، وسپهر، وزمین، وبصادر، وآیند و...