به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک دی اموال مازاد خود را به مزایده گذاشت. تاریخ مزایده ۶مهر می باشد.