صندوق بازار گردانی شستا متشکل از همه نمادهای زیر مجموعه شستا و در جهت صیانت از حقوق سهامداران تشکیل شد. شستا با ایجاد صندوق بازار گردانی که متشکل از تمامی نمادهای فعال شستا در بازار سرمایه است، قصد دارد تا از سهام هلدینگ‌ ها و‌ شرکت‌ های زیر مجموعه آنها حمایت کند. همچنین در راستای حمایت از سهام‌ داران، شستا اقدام به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر روی نمادهای تاصیکو و سیتا کرده است، که...

بورس 24: صندوق بازار گردانی شستا متشکل از همه نمادهای زیرمجموعه شستا و در جهت صیانت از حقوق سهامداران تشکیل شد.

شستا با ایجاد صندوق بازارگردانی که متشکل از تمامی نمادهای فعال شستا در بازار سرمایه است، قصد دارد تا از سهام هلدینگ‌ ها و‌ شرکت‌ های زیرمجموعه آنها حمایت کند.

همچنین در راستای حمایت از سهام‌ داران، شستا اقدام به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر روی نمادهای تاصیکو و سیتا کرده است.

شستا در نظر دارد در صورت موافقت بورس، برروی نماد سایر هلدینگ‌های خود نیز نسبت به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی اقدام نماید.

گفتنی است مجموعه شرکت‌ های مرتبط با شستا درجهت حمایت از سهام هلدینگ‌ ها و‌ شرکت‌ های زیرمجموعه تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان سهام در جهت حمایت از بازار خریداری کرده‌ اند.

منبع: شستا رسانه