به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر اعلام نمود برنامه انتشار اوراق سلف موازی استاندارد دو ساله جهت تامین سرمایه در گردش به مبلغ ۵٠٠ میلیارد ریال دارد.