به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سایپا در عملکردی چشمگیر در مدت ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ۵۴٠٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.