بورس ٢۴ : امروز دوشنبه ٧ مهر ماه بازار سرمایه در حالی آغاز شد که در مرحله پیش گشایش بیش از ۴۴٠ نماد متحمل صف های فروشی به ارزشی بالغ بر ١٢ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بود و در مقابل تنها ۵٠ نماد صف خرید را تجربه می کرد که ارزش ریالی آن ها به حدود هزار و صد میلیارد تومان می رسید. بیشترین عرضه ها از لحاظ ارزش صفوف فروش به ترتیب در نمادهای شپنا، دی، وگردشح، وملی، خگستر و...