جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پشم شیشه ایران با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد.