این گزارش روند ارزش بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس را به عنوان شاخصی از ارزش بازار بدهی کشور از سال ٩۵ تا کنون مورد بررسی قرار می دهد.