به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ بیش از ٨۵۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١١٢ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵٨۵ درصد رشد داشته است.