مجمع شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی امروز به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه تشکیل شد.