در مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه معلم افزایش سرمایه این شرکت مورد تصویب قرار گرفت.