٢١١ درصد بازدهی برای همه! سرمایه سهامداران یک صنعت خاص ۶ برابر شد ؛ با وجود افت شدید بازار!!