به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در طی اصلاحیه ای سود ١٢ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٩ را از ١۴۵۴ ریال به ١۴٨٩ ریال افزایش داد. گفتنی است در این دوره درآمد سود سهام ۴٧ درصد و سود عملیاتی ١١۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. گفتنی است سود خالص شرکت ١١٧ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.