به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان مجوز افزایش نرخ فروش کره خانوار دریافت کرد.