به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مزایده عمومی جذب سرمایه گذار شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب به مبلغ کل حدود ١٠ میلیارد تومان انجام شد.