به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیئت مدیره شرکت داروسازی دانا افزایش سرمایه ٢٠٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را تصویب کرد.