به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در شهریور ماه معامله ای انجام نداد.