به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک رفاه کارگران از دریافت مجوز برگزاری مجمع از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.