دستورالعمل پیشنهادی اخذ مجوز تاسیس کارگزاری با سرمایه مورد نیاز ۲۰۰ میلیارد تومان منتشر شد. مواد پیشنهادی این دستور العمل، هنوز در مرحله بررسی توسط کمیته تدوین مقررات است.

بورس 24: دستورالعمل پیشنهادی اخذ مجوز تاسیس کارگزاری با سرمایه مورد نیاز ۲۰۰ میلیارد تومان منتشر شد. مواد پیشنهادی این دستور العمل، هنوز در مرحله بررسی توسط کمیته تدوین مقررات است.

روح اله میر صانعی، دبیر کل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در خصوص برگزاری جلسات مستمر برای بررسی دستور العمل اخذ مجوز تأسیس کارگزاری به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: این جلسات به صورت مستمر و هر روز برگزار می شود و هر روز در مورد آن در کمیته تدوین مقررات جلسه می گذاریم.

وی گفت: طی این جلسات، اصلاحاتی را در برخی مواد آن انجام می دهیم. تا دستور العمل به صورت کامل بررسی و تمام شود که در نهایت با جمع بندی همه نظرات از کمیته تدوین، برای هیات مدیره سازمان ارسال می شود.

او ادامه داد: فعلا همه موارد را ماده به ماده می خوانیم و جلو می رویم، اصلاحات مد نظر همه اعضا را انجام می دهیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا این دستورالعمل پیشنهادی ممکن است به نتیحه نرسد؟ گفت: قطعا تصویب می شود، اما با چه تغییراتی، هنوز معلوم نیست. اعضای کمیته تدوین مقررات اکثر فعالان بازار و همه ذینفعان هستند. پیشنهادات جمع بندی می شود و هیات مدیره سازمان هم بعضا تغییرات یا اصلاحاتی را در آن دارد.