در شهر تهران قیمت زمین ١.۵ برابر قیمت مسکن است اما در بقیه شهرها این نسبت همچنان روی عدد یک قرار دارد.

بورس 24: در شهر تهران قیمت زمین 1.5 برابر قیمت مسکن است اما در بقیه شهرها این نسبت همچنان روی عدد یک قرار دارد.

بهار امسال میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی و هر مترمربع ملک کلنگی در کشور 5 میلیون و 700 هزار تومان بود. این در حالی است که همان زمان قیمت زمین در شهر تهران متری 25 میلیون و قیمت مسکن متری 17 میلیون تومان شده بود.

فاصله گرفتن قیمت زمین از مسکن در تهران به علت کم شدن شدید ملک کلنگی از یک سو و عدم مشارکت مالکان املاک کلنگی با سازندگان مسکن از سوی دیگر است که باعث شده قیمت زمین افزایش تندتری نسبت به مسکن پیدا کند.

این در حالی است که فراوانی نسبی زمین خام برای ساخت مسکن در شهرهای متوسط و کوچک کشور باعث شده قیمت زمین با مسکن تقریباً در سطح کشور برابری کند.

با این حال این احتمال وجود دارد در بلندمدت در سایر شهرها نیز کمبود زمین اتفاق بیفتد و نسبت زمین و مسکن در آنها فاصله پیدا کند.

در شهر تهران متوسط مساحت زمین هایی که برای ساخت و ساز استفاده می شود 300 متر مربع است اما در بقیه شهرها 236 مترمربع.

بنابراین زمین های تهران بزرگتر از سایر شهرها است چرا که تراکم بیشتری هم برای ساخت در تهران داده می شود.