به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران لیست شرکت های طبقه بندی شده در بازار اول و دوم فرابورس را اعلام کرد.