به گزارش بورس ٢۴،شرکت مهندسی ری نیرو در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت شرکت تولید نیروی برق آبادان (آبادا) با هدف حمایت از سهام مذکور منتشر نماید.