به گزارش بورس ٢۴،صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول) با هدف حمایت از سهام مذکور منتشر نماید.