به گزارش بورس ٢۴، شرکت توسعه اقتصادی تدبیر اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام گروه دارویی برکت در تاریخ ٢٩ شهریور منتشر می کند.